Home
Adres / Locatie
Toernooien
Lid worden/contact
Klaverjas uitslagen
Jaarfeesten
Ledenvergadering
Spelregels
Handleiding seinen
Gastenboek
Interessante links
Fotoalbum
Aanbod aan services


Aantal bezoekers
Vriendelijk dank voor uw bezoek

  

Klaverjas Spelregels voor de Klaverjasvereniging de Waterlanders

 

De Klaverjas Spelregels zijn opgemaakt om een ieder volgens vaste regels zonder veel misverstanden het klaverjasspel te laten beleven, en niet om het plezier aan het spel negatief te beïnvloeden. Het voornaamste is dat men het naar zijn zin heeft en dat zo min mogelijk wanklank ontstaat en dat het element van het professioneel klaverjassen in club verband, behouden blijft.

Het is belangrijk dat men het aan tafel eens wordt over bepaalde spel situaties, mits er geen kwade bedoelingen uit voortvloeien die oneerlijk voordeel voor deelnemers veroorzaken. Bij twijfelgevallen kan de wedstrijdleider om advies worden gevraagd.

 

SPELREGELS:

De gever schudt de kaarten minimaal drie maal.

Men is verplicht zelf af te nemen. Hierbij dient men minimaal zes kaarten van de stapel te nemen.

Ook dient men minimaal zes kaarten op de tafel te laten liggen.

Indien de tegenpartij toch zelf wenst af te nemen, dan blijft dit recht bestaan.

Het delen van de kaarten geschiedt in de volgorde 3-2-3.

Kaarten mogen direct van de tafel worden opgenomen en te worden ingezien.

Indien men vermoedt dat er onderling naar elkaar wordt geseind ivm het maken van een troefkaart, dan worden gedurende dit spel de onderstaande extra regels van de toernooien van kracht.

 

De gever is de eerste speler. Hij mag slechts mededelen “ik speel” of “ik pas”.

Bij "ik speel" dient de troeffiguur aan de mededeling te worden toegevoegd. Bij een spreekwoordelijke vergissing is herstel WEL mogelijk, maar wel direct aan te geven (zonder enige twijfeling in de stem) en voordat er een speelkaart op tafel ligt. Wanneer de gever past, dan moet de speler links van de gever mededeling doen of hij/zij speelt of past. Past ook de tweede speler, dan is de beurt aan de derde speler. Past ook de derde speler, dan is tenslotte de vierde speler aan de beurt. Wanneer alle spelers gepast hebben is de gever verplicht tot spelen. Hij/zij moet dit dan doen met de vermelding van de troeffiguur. In alle gevallen komt de speler links van de gever als eerste uit.

 

Indien iemand voor zijn/haar beurt uitkomt of een kaart te vroeg speelt dan mag deze kaart worden teruggenomen. Als er bewust opzet in het spel is dan gaat de extra regel genoemd bij de toernooien, direct in mbt strafkaarten.

 

Indien iemand onbewust een kaart opgooit (bv een aas) van een andere kleur en hij/zij verzaakt niet dan moet de kaart op tafel blijven liggen.

 

Roem wordt geschreven als de volgende samenstelling op tafel ligt:

-  3 opeenvolgende kaarten van dezelfde figuur       20 roem

-  Heer + vrouw van de troef (stuk)                        20 roem

-   Aas + heer + vrouw van de troef                        40 roem

-   Heer + vrouw + boer van de troef                      40 roem

-   4 opeenvolgende kaarten van dezelfde figuur      50 roem

-   Tien + boer + vrouw + heer van de troef            70 roem

-   Boer + vrouw + heer + aas van de troef             70 roem

-   4 gelijke kaarten ( van zeven t/m aas               100 roem

  

Beet gaan (nat) is voor de tegenpartij 162 punten + de door beide partijen gemaakte roem.

 

Roem moet worden gemeld voordat de slag, waarin deze is gevallen, is gedekt. Ook de tegenpartij is bevoegd roem te melden. Het noteren van de gemaakte roem geschiedt in cijfers en niet in tekens. In tekens genoteerde roem kan bij onduidelijkheden door de wedstrijdleiding in mindering worden gebracht.

Een mars c.q. pit c.q. pan is 162 punten + de gemaakte roem + 100 bonuspunten. Een zogenaamde “tegenpit” is gewoon nat (beet).

 

Verzaken is voor de tegenpartij (dus beide spelers) 162 punten + 100 strafpunten + de door beide partijen, tot het moment van verzaken, gemaakte roem. De verzakende partij (dus beide spelers) krijgt 0 punten. Straf en bonuspunten dient men bij de roem te schrijven.

Bij het constateren van het verzaken, voordat de slag gedekt is, is herstel mogelijk.

Allen het koppel aan welk de gespeelde slag toe komt mag de slag opnemen en

dekken. Zolang de slag zichtbaar is, is herstel nog mogelijk.

 Een slag welke gedekt is, mag niet meer worden ingezien.

Men is verplicht het gehele spel uit te spelen, uitgezonderd bij verzaken.

 

Wanneer OVERDUIDELIJK AANTOONBAAR een speler een kaart op de grond of in het stapeltje doet verdwijnen, en één kaart tekort komt, dan kan de tegenpartij deze speler straffen (zie verzaken).

 

Verder rekenen wij erop dat sportiviteit en gezelligheid op de eerste plaats staat. Ieder is verantwoordelijk dat hij/zij zijn acht kaarten heeft voor het spel begint.

 

Aanvullend NKU regels zijn op de toernooidagen van toepassing:

Iedere deelnemer aan de competitie of toernooien is verplicht zich aan bovenstaande klaverjasspelregels van de Klaverjasvereniging de Waterlanders te houden. Bij eventuele moeilijkheden dient direct de competitie (wedstrijd) leiding te worden geraadpleegd.

 

Bij het afnemen van de kaarten ben je verplicht het aan de volgende speler aan te bieden. Wil hij/zij hiervan geen gebruik maken, dan ben je zelf verplicht om af te nemen.

 

Tijdens het geven laat ieder zijn kaarten op tafel liggen!

Slechts diegene die aan de beurt is om troef te maken, mag zijn/haar kaarten opnemen.

 

Indien iemand voor zijn/haar beurt uitkomt of een kaart te vroeg speelt is deze kaart bij het toernooi spelen een strafkaart en wordt de getoonde kaart een strafkaart, die open op tafel moet blijven liggen. Wanneer de gestrafte speler aan de beurt is om een kaart bij te spelen moet de speler links van de strafkaart zeggen of de strafkaart al of niet bijgespeeld moet worden. Als bij het spelen van de strafkaart een eventuele verzaking tot gevolg zou hebben, dan mag de strafkaart niet worden bijgespeeld.

 

Bij een spreekwoordelijke vergissing mbt het wel/niet bepalen van de troefkaart is herstel NIET mogelijk!!.

 

Is een koppel, dat vermeend verzaakt heeft, toch overtuigt dat het niet verzaakt  heeft, dan mag het koppel zgn tegen straffen, en moet het zijn gelijk aantonen.

In deze situatie worden 162 punten en 200 strafpunten aan de gelijkhebbende partij toegeschreven.

Let op: Alleen de wedstrijdleider mag in deze situatie beslissen. Als deze niet geïnformeerd is mag de ingediende uitslag geannuleerd worden en is het aan  de wedstrijdleiding een beslissing hieromtrent te nemen.

 

Laten wij ons profileren als echte liefhebbers van het KLAVERJASSPEL.

 

                                                                                                    Het bestuur

Klaverjasvereniging de Waterlanders in Spijkenisse
kvdewaterlanders@gmail.com

to Top of Page